آیین نامه انضباطی دبیرستان  

به نام خدا

اوصيكم بتقوي ا... ونظم امركم

 

حمد وستايش خداوند سبحان راكه توفيق خدمت در جهت تعليم وتربيت نوجوان  عزيز را به ما عطا فرمود ودرود بر محمد مصطفي صلي ا... عليه وآله وسلم معلم بزرگ ومنجي عالم بشريت كه انسان ها را از ظلمات جهل وناداني رهانيد وقرآن را كه كتاب هدايت وقانون زندگي است به ما عطا فرمود وسلام وصلوات بر ائمه معصومين (عليهم السلام)كه همواره مارا به نظم در امور توصيه كرده اند.

باياري خداوند متعال سال تحصيلي 1395-1394 را آغاز مي كنيم ،سالي كه اميدواريم پر از موفقيت،روشنگري وسربلندي براي يكايك شما عزيزان باشد،اين توفيق جز در سايه ي قانون مندي وقانون پذيري حاصل نمي گردد.

اين برنامه در سه بخش تدوين شده است:

1-سخني با اولياي محترم

2-قوانيني كه همراهي اولياي گرامي ودانش آْموز را مي طلبد.

3-آنچه از دانش آموزان انتظار مي رود.

دستيابي به اهداف والاي آموزشي وپرورشي بدون مساعدت وهمياري اولياي محترم با مربيان مدرسه امكان پذير نمي باشد.لذا مستدعي است با مطالعه دقيق  آيين نامه وعمل به توصيه هاي آن ،ما را در ايجاد محيطي سالم ،امن وآرانم كه لازمه ي هر فضاي آموزشي وپرورشي است،ياري فرماييد.

 

الف:سخني با اولياي محترم:

1- ساعت كار مدرسه ،روزهاي شنبه تا چهارشنبه 30/7 الي 15/14 مي باشد.

2- حضور اولياي گرامي در جلسات ضروري است.تاريخ برگزاري اين جلسات در تقويم اجرايي مدرسه كه در اولين جلسه اوليا تقديم ايشان مي شود درج شده است.لذا انتظار ميرود به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه در تمامي جلساتي كه از سوي مدرسه برگزار مي شود ،به طور منظم وبه موقع شركت نموده ودر صورت عدم حضور ،علت غيبت خود را به صورت كتبي به مدرسه ارسال فرماييد.

3- نسبت به حضور به موقع دانش آموز ونيز خروج به موقع او از مدرسه دقت وتوجه كافي مبذول داريد.

4-  در صورتي كه دانش آموز به هر علتي از حضور در مدرسه معذور باشد ،دفتر مدرسه را تا قبل از ساعت 30/8 صبح مطلع فرماييد وغيبت دانش آموز را با مراجعه ي حضوري  يا توسط نامه ي كتبي    

وياباارائه ي گواهي پزشك به معاون مدرسه موجه نماييد.

- جهت انجام هرگونه امور مربوط به دانش آموز در خارج از مدرسه مانند مراجعه به پزشك ،از اوقاتي استفاده كنيد كه با كار رسمي مدرسه تداخل نداشته باشد.

- غيبت در موارد خاصي مانند سفر،انجام معاينات پزشكي وشركت در آزمون ها در شوراي مدرسه بررسي ودر صورت تشخيص ضرورت ،با آن موافقت مي شود وصرف اطلاع دادن ،دليل بر موجه بودن غيبت نمي باشد.                     

- از آنجا كه تعيين زمان سفرهاي زيارتي وغير زيارتي انتخابي مي باشد،انتظار مي رود در ايام تعطيل مدرسه انجام پذيرد،در غير اين صورت غير موجه تشخيص داده شده وبه ازاي هر روز 25/0 از نمره انضباط كسر خواهد شد.

- لازم است در كليه ي موارد مذكور مدرسه را از قبل مطلع نماييد.

- دانش آموزان حداكثر 30 دقيقه قبل از شروع كار مدرسه و15 دقيقه پس از خاتمه ي كار مي توانند در مدرسه حضور داشته باشند.بديهي است مدرسه مسئوليتي در قبال دانش آموزان در خارج از ساعت هاي تعيين شده ندارد.

5- دانش آموزان موظف هستند براي ورود به مدرسه از اونيفورم خاص مدرسه استفاده نمايند.توضيحات بيشتر ذيل عنوان "وضعيت ظاهري دانش آموزان در مدرسه "مشخص شده است.    

6- انتظار ميرود دانش آموزاني كه  غذا يا ميان وعده ي خود را از منزل مي آورند،از الگوي سالم تغذيه پيروي كرده  واز آوردن غذا يا خوراكي هايي مانند سوسيس ،كالباس ،پيتزا ،غذاهاي آماده ،نوشابه ،چيپس،پفك وشكلات هاي خارجي بپرهيزند.

7- تا حد امكان از ارسال پيغام وامانت براي دانش آموزان به دفتر مدرسه خودداري فرماييد.

8- برنامه ها واردوها وجلسات مدرسه علاوه بر اينكه در تقويم اجرايي پيش بيني شده است،همواره به وسيله ي اطلاعيه نيز به اطلاع شما خواهد رسيد.لذا درخواست مي شود متن اطلاعيه ها را با دقت مطالعه نماييد تا مدرسه ،ملزم به پاسخگويي شفاهي  در باره ي متن اطلاعيه ها به عزيزان نگردد.ضمنا قسمت مربوطه را امضا نموده وتوسط دانش آموز به مدرسه بازگردانيد.

9- لطفا تغيير شماره ي تلفن (ثابت  وهمراه)،نشاني منزل ويا محل كار را به مدرسه اطلاع دهيد.

10-لطفا معاونين مدرسه را درجريان اموري كه به نحوي با تعليم وتربيت دانش آموزان ارتباط دارد ، قرار دهيد.مثلا: - وجود يا بروز ناراحتي هاي جسمي يا روحي

-شركت در كلاس هاي خارج از مدرسه در طول سال تحصيلي يا در تابستان

11- چنانچه لازم باشد وجهي را به مدرسه پرداخت نماييد ، مراتب طي اطلاعيه اي به آگاهي شما      خواهد رسيد.

12-تماس تلفني طولاني ومكرردانش آموزان با يكديگر به مناسبت هاي مختلف مثل تولد يا اعياد ودعوت از ساير دانش آموزان به منزل براي مهماني يا جشن تولد به هيچ وجه از سوي اولياي مدرسه

توصيه نمي شود.در صورت ضرورت لطفا با معاونين مدرسه در ارتباط باشيد.  

ب: قوانيني كه اجراي آن همراهي اولياي گرامي ودانش آموزان عزيز را مي طلبد:

1-اصل ساده زيستي وپرهيز از تجمل را مورد عنايت قرار دهيد.

2-آرايش موي سر دانش آموز به صورت ساده ومرتب باشد.

3-پول زياد واشياي گران قيمت ،زينتي وتجملي همراه دانش آموز نباشد.

4-تأخير ورود دانش آموز به مدرسه از ساعت 30/7 محاسبه مي گرددكه اين تأخير سبب كسر نمره ي انضباط دانش آموز خواهد شد.

5- آوردن تلفن همراه به مدرسه ممنوع مي باشد.

6-آوردن هرگونه وسيله صوتي ،تصويري ،كتاب غير درسي ،مجلات،لوح فشرده،flash ،بدون مجوز دفتر مدرسه ممنوع مي باشد. چنانچه آوردن اين وسايل ضرورتي پيدا كرد، از بدو ورود ، معاون مدرسه را مطلع نماييد.

7-كليه ي وسايل مدرسه اموال عمومي است وحفظ ونگهداري آن بر همگان واجب .در صورت ايجاد هرگونه خسارت به جهت رعايت حق الناس جبران لازم است.                               

پ:آنچه از دانش آموزان انتظار مي رود:

لازم است دانش آموزان عزيز با مطالعه ي دقيق مطالب زير وعمل به قوانين آن ،مسئولين خانه ي دوم خود را در اين جهت ياري نمايند.

1-ورود به مدرسه:

ورود به مدرسه ونيز خروج از آن در غير ساعات رسمي ،منوط به اجازه ي مسئولان مدرسه است.

 

2-برنامه ي آغازين:

بعداز شنيدن صداي زنگ صبحگاه ، در صف ها بايستيد  واز تأخير در ورود به صف  ويا بي نظمي ،

 بي توجهي وعدم همراهي در برنامه خودداري نماييد.

3-حضور در كلاس:

-بيشتر وقت دانش آموز در كلاس درس سپري مي شودورعايت مقررات كلاس مهم ترين بخش مقررات انضباطي مربوط به دانش آموز است.

 -دانش آموز موظف است قبل از معلم در كلاس حاضر ودر جاي خود قرار گرفته باشد .بعد از ورود معلم ،دانش آموز به كلاس پذيرفته نمي شود،لذا دانش آموز تأخيري بايد از دفتر مدرسه برگه ي مجوز ورود به كلاس دريافت نمايد .بديهي است مورد تأخير در دفتر انضباطي ثبت مي گردد.

-اگر به سبب بي نظمي دانش آموزان،كلاسي دير تر از معمول آغاز شود ،معلم مجاز است مقدار تلف شده را محاسبه واز زنگ تفريح بعدي كسر نمايد.

-توجه به تذكرات مسئول كلاس تا حضور معلم ،از ديگر وظايف دانش آموز است.

-هنگام ورود معلم به كلاس ،اداي احترام با ايستادن كامل كه نشانه ي ادب دانش آموز است ،مورد

 انتظار مي باشد.

-توجه كافي به درس وبيانات معلم ،پرهيز از شوخي وبي نظمي ،نشستن درست ومتين ،عدم مطالعه ي غير درس مربوطه،با اجازه صحبت كردنوحفظ شئون كلاس از موارد ديگري است كه بايد رعايت شود.

-اگر دانش آموزي به هر دليل از ادامه ي حضور در كلاس توسط معلم محروم شود،موظف است ضمن رعايت ادب از كلاس خارج شده وبلافاصله موضوع را به اطلاع معاون مدرسه برساند.

-مصرف خوراكي يا جويدن آدامس در كلاس مجاز نمي باشد.

4 -زنگ هاي تفريح:

-در زنگ هاي تفريح ،همه يدانش آموزان موظف هستنداز كلاس ها خارج شوند.

-زباله هاي مواد خوراكي  مي بايست در سطل هاي راهرو وحياط ريخته شود واز ريختن آنها در سطل كلاس خودداري شود.

-به منظور رعايت بهداشت وسلامت فردي ورعايت ادب و متانت وحفظ اموال مدرسه ،از نشستن روي ميز ،رادياتور شوفاژوميز معلم بپرهيزد.

5-اردوها:

از دانش آموزان انتظار مي رود :

-توجه كافي به متن اطلاعيه ي اردوها داشته باشند.

-قسمت رضايت نامه را كه توسط اولياي محترم پر گرديده،به موقع به دفتر مدرسه تحويل دهند.

-براي شركت در اردوها حتما از اونيفورم مدرسه استفاده نمايند.

-دانش آموزان بايد دراردواز لباس مناسب استاده كنند(لباس يقه باز ،تنگ وچسبان،كوتاه،بدون آستين نباشد.)

-از آوردن وسايل صوتي _تصويري خودداري نمايند.

-در برنامه هاي اردو با مسئولين همراهي لازم را داشته باشند.

-عدم رعايت ضوابط اردو ،باصلاحديد شوراي مدرسه ،مانع شركت در اردوي بعدي مي باشد.

پ:قوانين مربوط به نمازخانه:

-نمازخانه محلي مقدس ووالاترين واصلي ترين محل عبادت ما مسلمين است.پس حفظ حرمت اين محل

برهمه ي ما لازم است.ضمن پرهيز از شوخي وبازي،سروصدا وخنده هاي بلند و...نسبت به حفظ شعائر ديني بكوشيد.

-وسايل مربوط به نماز را همراه داشته باشيد وهمواره در پاكيزگي ونظافت آنها كوشا باشيد.

-در زمان حضور در نمازخانه –قبل از نماز وبعد از نماز –بايد آرامش حين نماز را داشته باشيد ودر هر شرايطي از ايجاد آشفتگي وناآرامي بپرهيزيد.

-به فضل پروردگارهر روز نماز به صورت جماعت برگزار مي گردد.

ت:قوانين مربوط به راهروها:

راهرو ها صرفا جهت رفت وآمد ودسترسي به قسمت هاي مختلف مدرسه است ،توقف طولاني ،بازي

 وسر وصدا كردن در اين مكان ها مجاز نمي باشد.

ث :وضعيت ظاهري:

رفتار شايسته وظاهري آراسته ،تأثيري به سزا در پيشرفت تحصيلي وتعالي اخلاقي دارد.براي اين منظور رعايت موارد ذيل بسيار ضروري است:

موي سر بايد فاقد آرايش ويا مدل خاص باشد وموهاي بلند همواره بسته وازمواد حالت دهنده مانند ژل وكتيرا و...نبايد استفاده شود واز ايجاد فرم هاي غير عادي مو بايد اجتناب شود.

-استفاده از كليه ي زيور آلات (گردن بند،النگو،انگشتر ومچبند و...)  به جز گوشواره ي خيلي كوچك ممنوع است .

-هرگونه آراستن وپيراستن صورت مجاز نمي باشدوبنا به رأي شوراي مدرسه محروميت در مدت زمان مقتضي از مدرسه را منجر مي شود.

 

ج:بهداشت فردي:"النظافه من الايمان"

-لازم است همواره مو ،ناخن ،روپوش،جوراب ،كفش ووسايل نماز دانش آموز تميز ومرتب باشد.

-داشتن ناخن بلند در محيط مدرسه از لحاظ بهداشتي وايمني مناسب نبوده وممنوع مي باشد.

(بديهي است لاك زدن ناخن دست يا پا نيز دور از انتظار است.)

چ:كلاس:

-هر دانش آموز موظف است ميز ،جا ميزي ،صندلي ومحيط كلاس خود را تميز نگه دارد.

-از نوشتن بي مورد با گچ روي تخته بپرهيزد،چون علاوه بر آلودگي هواي كلاس ،استفاده ي شخصي به حساب آمده وحق الناس است.

ح: ساير موارد:

-به هنگام تعطيلي مدرسه از تردد بي مورد در كوچه واطراف مدرسه ،رفتن به مراكز خريد ،رفت وآمد در بين سرويس هاي اياب وذهاب وصحبت طولاني با دوستان بپرهيزيد.

-در سرويس هاي اياب وذهاب از خوردن خوراكي ، سر وصدا،خنده هاي بلند وصحبت با راننده خودداري نماييد.

-حد اكثر تا 10 دقيقه بعد از زنگ پاياني ،مدرسه را ترك گفته وبه موقع سوار سرويس شويد.

-رعايت ادب واحترام درگفتار ورفتار با مربيان ،خدمتگزاران وساير دانش آموزان ضروري است.

توجه:عدم رعايت هر كدام از موادآيين نامه پس از تذكر شفاهي در دفتر انضباطي ثبت گرديده وموجب كسر نمره ي انضباط دانش آموز خواهد شد. 

                                                                                                    "ومن الله التوفيق